Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

РІШЕННЯ №11

02 грудня  2015 року                                                                1 сесія 7 скликання

Про президію Крижопільської районної ради 7 скликання

 

            На підставі статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Утворити президію Крижопільської районної ради 7 скликання у  складі голови районної ради, заступника голови районної ради, голів постійних комісій та по одному представнику від депутатських фракцій і груп.

  1. Затвердити Положення про президію Крижопільської районної ради 7 скликання (додається).

3.Вважати таким, що втратило чинність, рішення 1 сесії районної ради 6 скликання від 16 листопада 2010 року №6 “Про президію районної ради 6 скликання”.

 

 

Голова районної ради                                                  П.ТАМБОВЦЕВ    

 

 

                                                                                                        Додаток №2

до рішення 1 сесії

районної ради 7 скликання

від 02 листопада 2015 року №11

 

Положення

про президію Крижопільської районної ради

7 скликання

        

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.  Президія районної ради є дорадчим органом ради, що утворюється для координації дій по підготовці і проведенню сесій, засідань постійних комісій районної ради, вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, розгляду поточних питань у міжсесійний період. 

Стаття 2.  Президія районної ради утворюється районною радою. Рішення  про утворення президії приймається шляхом  відкритого голосування. До складу президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Зміни до складу президії вносяться районною радою. Очолює президію голова районної ради. 

Стаття 3.  Президія районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами Регламентом районної ради 7 скликання та цим Положенням. 

Стаття 4.  Президія  районної ради підзвітна районній раді. Ухвалені нею рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії і підписуються головою районної ради.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

Стаття 5. Засідання президії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності , але не рідше одного разу на квартал, і є правочинними, якщо в них бере участь не менш  як половина її складу. Засідання веде голова, а в разі його відсутності  — заступник голови районної ради. При необхідності проводиться спільне засідання з Колегією при голові районної державної адміністрації.

Стаття 6.  У засіданнях президії мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу. За запрошенням голови районної ради у засіданнях президії можуть брати участь депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації, заступники голови райдержадміністрації, начальники відділів та управлінь районної ради та районної державної адміністрації, сільські, селищний голови, представники політичних партій та громадських організацій.

Стаття 7.      Президія районної ради здійснює такі повноваження:

- організовує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, самодіяльними об’єднаннями та формуваннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;

- забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

— узгоджує пропозиції до проекту плану роботи районної ради;

— попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд районної ради;

— координує діяльність постійних комісій, депутатів по підготовці питань, що вносяться на розгляд сесій;

— сприяє постійним комісіям і депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, здійснює контроль за реалізацією пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях ради та виконанням рішень, прийнятих по запитах депутатів;

- сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;

— контролює хід виконання рішень районної ради та розглядає питання в міжсесійний період;

— вивчає та вносить пропозиції щодо взаємодії районної ради з органами  виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, об’єднаннями громадян у розв’язанні питань місцевого значення;

-  розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради. 

Стаття 8.  Президія районної ради може утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесій, підготовки висновків і пропозицій, проектів рішень ради. Після надання звіту ці комісії закінчують свої повноваження.

Стаття 9. Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне і інформаційне обслуговування президії районної ради та забезпечення її функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 10.Засідання президії протоколюються. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.

Стаття 11.Членам президії не пізніше, як за 3 дні до засідання повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.

Стаття 12. Президія ради простою більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписується рішення головуючим на засіданні президії районної ради.

Керуюча справами

виконавчого апарату районної ради                         Н.ТИМЧИШЕНА