Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Про удосконалення Порядку передачі в оренду майна

                                     РІШЕННЯ №144

20.12. 2011 р.                                       7 сесія  6 скликання

Про внесення змін і доповнень до рішення №287 19 сесії районної ради 5 скликання  від 16.01.2009 року “Про удосконалення Порядку передачі  в оренду майна, що є об’єктом  права спільної комунальної власності територіальних громад району”

       Відповідно до ст.43  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою підвищення ефективності управління майном, що є об’єктом права спільної комунальної власності територіальних громад району, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, комунальної власності,  торговельного і побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів та з питань бюджету, фінансів та соціально - економічного розвитку,  районна рада

ВИРІШИЛА:

       1.Внести до рішення №287 19 сесії районної ради 5 скликання  від 16.01.2009 року “Про удосконалення Порядку передачі  в оренду майна, що є об’єктом  права спільної комунальної власності територіальних громад району” такі зміни та доповнення:

      1.1.Пункт 1 викласти в такій редакції:

       “ 1.Затвердити Зміни та доповнення до Порядку передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної комунальної власності територіальних громад району (додаток №1)”.

      1.2.Пункт 2 викласти в такій редакції:

      “2.Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є об’єктом права спільної комунальної власності територіальних громад району, викладений у новій редакції (додаток №2)”.

      1.3.Доповнити рішення пунктом 4 такого змісту:

      “4. При проведенні розрахунку розміру орендної плати та плати  за комунальні послуги (у разі, коли орендоване  нежитлове приміщення є частиною будівлі чи споруди) розрахунок проводиться на підставі займаної площі приміщень, помноженої на коефіцієнт коригування – К. Розрахунок  коефіцієнту проводиться  за формулою:

                     К=Sз/ Sо, де

       Sз- загальна площа приміщень за інвентарною справою, кв.м  (без врахування площі підвальних приміщень, якщо вони не  використовуються орендарем);

       Sо- основна площа приміщень за інвентарною справою, кв.м (без врахування площі підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем)”.

       2.Визнати такими, що втратили  чинність, пункти 2 і 4 рішення №287 19 сесії районної ради 5 скликання від 16.01.2009 року “ Про удосконалення Порядку передачі в оренду майна, що є об’єктом права  спільної комунальної власності територіальних громад району”.

      3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, комунальної власності,  торговельного і побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Мельник О.Г.) та з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бажура М.С.).

Голова районної ради                       А.СТРАТІЄВСЬКИЙ

Додаток №1

до рішення  7 сесії районної ради

                6 скликання від 20.12.2011 року № 144

Зміни та доповнення до Порядку передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної комунальної власності територіальних громад району

1.У розділі 1 “Орендодавці”:

- пункт 1.2. викласти в такій редакції:

“ 1.2. Від імені  територіальних громад району повноваження орендодавця нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна здійснюють підприємства, установи та організації, на балансі яких знаходяться об’єкти оренди, з дозволу Органу управління майном”.

2.У розділі 2 “ Об’єкти оренди”:

- пункт 2.3. викласти в такій редакції:

“2.3. Інше окреме індивідуально визначене майно”.

3.У розділі 3 “Порядок надання дозволу підприємствам, установам, організаціям бути орендодавцями нерухомого майна та отримання дозволів на укладення договорів оренди нерухомого майна”:

- закінчення першого абзацу пункту 3.1. викладене словами “у термін не пізніше 1 вересня кожного року” замінити словами “з зазначенням бажаного строку оренди”;

- підпункт 2 абзацу 2 пункту 3.1. викласти в такій редакції:

  “ – звіт про незалежну оцінку нерухомого майна, яку здійснює балансоутримувач ”;

 • підпункт 4 абзацу 2 пункту 3.1.  викласти в такій редакції:

“- розрахунок  орендної плати, здійснюваний балансоутримувачем відповідно до  затвердженої Методики”;

- пункт 3.6. викласти в такій редакції:

“3.6. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк ( не більше 5 днів без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної організації, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв  ( у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей – інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств , установ та закладів  соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку , випуск  та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу”.

- пункт 3.7. викласти в такій редакції:

“3.7. Балансоутримувач  щоквартально надає звіт про діючі договори оренди, з відображенням своєчасності надходження плати  за оренду”.

 • пункт 3.9. після слів “експлуатаційних витрат” доповнити словами “експертну оцінку, розрахунок розміру орендної плати ”.
 • абзац другий та третій пункту 3.9. виключити.
 • доповнити пункт 3.9. абзацами такого змісту:

“У разі,  якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди.

     При продовженні договору оренди орендна плата визначається з застосуванням орендних ставок, які діють на дату продовження договору, але не менше розміру орендної плати за останній місяць  оренди.

 Вказані матеріали повинні бути направлені Органу управління майном у такий термін, щоб, у разі відмови в продовженні терміну  дії договору оренди Орендодавець  мав змогу своєчасно попередити Орендаря про  не продовження договору оренди .

Орендар, який відмовляється від виконання вимог цього Порядку, повинен повернути об’єкт оренди у  визначений договором термін”.

    4.У розділі 5 “Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є об’єктом права спільної  комунальної власності територіальних громад району”:

- у пункті 5.1. слова “частини першої статті 9 ” замінити словами “ частини першої статті 7 та частини 6 статті  9”;

- у третьому підпункті пункту 5.7. слово “вимог” замінити словом “витрат”;  слово “встановленими”  замінити словом “ виставленими”;

- у першому абзаці пункту 5.15. слово “голосує” замінити словами “головує”;

- у пункті 5.25. перший підпункт виключити.

5.У розділі 6 “Порядок  надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди за рахунок  власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способи їх відшкодування”:

- у пункті 6.4.слова  “зазначених в п.7.4.” замінити словами “ зазначених у п.6.3.”;

- пункт 6.7.викласти в такій редакції :

“6.7. Рішення про відповідне звільнення Орендаря від  орендної плати приймає Орган управління  майном”.

6.У розділі 7 “Порядок нарахування і використання амортизаційних  відрахувань”:

- у пункті 7.1. після слова “право” добавити слово   “власності”.

         Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                       П.ТАМБОВЦЕВ

         Додаток №2

до рішення 7 сесії  районної ради

                            6 скликання від 20.12. 2011 р. № 144

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є об’єктом права спільної комунальної власності територіальних громад району

_________________                                                         _____________201_ р.

 

___________________________________(далі за текстом “ОРЕНДОДАВЕЦЬ”, в особі__________________________________________________, що діє на підставі

____________________________________________________,   з одного боку, та

____________________________________________________________________

(далі за текстом “ОРЕНДАР”), в особі____________________________________,

що діє на  підставі__________________________, з другого боку, (надалі Сторони)

уклали цей Договір про наведене нижче.

 

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР  приймає в строкове платне користування (оперативну оренду) майно (надалі - об’єкт оренди)__________________загальною площею ________кв.м, розташоване за адресою: вул.____________________ згідно з викопіюванням з поверхового плану, що складає невід’ємну частину цього Договору (додаток №1), для використання його____________________________________________.

1.2.Вартість об’єкта оренди визначена згідно зі звітом про оцінку / актом оцінки на “_”__________20 _р. і становить за незалежною оцінкою / залишковою вартістю ________грн.

1.3.Опис технічного стану  об’єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначається в акті приймання-передачі об’єкта оренди, що є невід’ємною частиною цього Договору  (додаток №2).

1.4.Об’єкт оренди є спільною комунальною власністю територіальних громад району і знаходиться на балансі_________________________________________.

ІІ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ
ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1.Вступ ОРЕНДАРЯ  у володіння та користування  об’єктом  оренди настає одночасно з підписанням Сторонами акта приймання-передачі вказаного об’єкта, який складається протягом десяти днів з моменту підписання Сторонами  цього Договору.

2.2.Передача об’єкта в оренду не спричиняє передачу права власності на  нього. Об’єкт залишається спільною комунальною власністю територіальних громад району, а ОРЕНДАР володіє і користується ним протягом строку оренди.

2.3.У разі припинення цього Договору об’єкт оренди  повертається ОРЕНДОДАВЦЮ в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його  в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, в порядку, встановленому п.2.1.Договору.

       Об’єкт оренди вважається  поверненим з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.

2.4.Обов’язок зі складання акта приймання-передачі покладається на Сторону, яка передає об’єкт оренди іншій Стороні за Договором.

2.5.Ризик випадкової загибелі об’єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

ІІІ. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1.За користування об’єктом оренди ОРЕНДАР  сплачує орендну плату, яка визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням 12 сесії районної ради 5 скликання від 27.12.2007 року “Про оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад району” та рішенням 16 сесії районної ради 5 скликання від 12.08.2008 року “Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради 5 скликання від 27.12.2007 року “Про оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад району” або за результатами  конкурсу на правах оренди і становить без ПДВ за перший  місяць оренди ___ грн. __ коп. .

3.2.Розмір орендної плати  за кожний наступний  місяць визначається шляхом  коригування  орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3.Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.4.Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін  у разі зміни Методики розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5.Орендна  плата (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати), перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується ОРЕНДОДАВЦЕМ  у визначеному   співвідношенні відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені  в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день  прострочення, включаючи день оплати.

3.6.Відшкодування за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення,  опалення, спожита електроенергія) ОРЕНДАР сплачує за рахунками ОРЕНДОДАВЦЯ, з розшифровкою всіх витрат щомісячно.

       У випадку відсутності засобів обліку в ОРЕНДАРЯ на спожиту електроенергію, її кількість за кожний конкретний місяць обліковується за Методикою, наданою Крижопільськими ЕМ, з урахуванням усіх засобів, приєднаних до електроживлення.

        Кількість спожитої води обраховується за нормами витрат води згідно з розпорядженням  голови обласної державної адміністрації від 26.07.1996 року № 369 “Про затвердження норм витрат питної види”.

        Оплата за опалення розраховується, виходячи із питомих затрат на опалення на 1 кв.м орендованої площі.

3.7.При проведенні платежів, у  разі наявності боргу зі сплати орендної відшкодування  за комунальні послуги, експлуатаційні витрати), сума  платежу в першу чергу зараховується на погашення пені за прострочення    платежів, а  потім на погашення суми  боргу відповідно з орендної плати (відшкодування комунальних послуг, експлуатаційних витрат).

3.8. У разі припинення дії цього Договору орендна плата (відшкодування за  комунальні послуги та експлуатаційні витрати) сплачується ОРЕНДАРЕМ по день фактичної передачі об’єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ.

3.9.Сплата орендної плати (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат) ОРЕНДАРЕМ проводиться шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ОРЕНДОДАВЦЯ.

3.10.Наднормативна сума  орендної плати (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат), що надійшла ОРЕНДОДАВЦЮ, підлягає заліку в рахунок наступних платежів.

3.11.Зобов’язання  ОРЕНДАРЯ зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий ) місяць оренди, який відноситься в рахунок плати за останній місяць, та  правом ОРЕНДОДАВЦЯ на розірвання Договору. Виконання ОРЕНДАРЕМ інших зобов’язань забезпечується правом ОРЕНДОДАВЦЯ на  розірвання Договору.

 В разі, якщо ОРЕНДАРЕМ є бюджетна організація (установа, заклад), пункт 3.11. викладається в такій редакції :

“3.11.Виконання зобов’язання ОРЕНДАРЯ зі сплати орендної плати (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат), забезпечується пенею в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення  та правом ОРЕНДОДАВЦЯ на розірвання Договору, виконання ОРЕНДАРЕМ інших зобов’язань  забезпечується  правом ОРЕНДОДАВЦЯ на розірвання Договору ”.

ІV.ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

4.1.Амортизаційні  відрахування на орендоване майно нараховуються його балансоуторимувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2.ОРЕНДАР зобов’язаний протягом дії Договору до  повернення об’єкта оренди за свій рахунок проводити необхідний  поточний та капітальний ремонт об’єкта оренди. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання ОРЕНДОДАВЦЯ щодо компенсації вартості поліпшень.

4.3.ОРЕНДАР  не має права без згоди районної ради проводити  поліпшення  об’єкта оренди. Для отримання згоди на здійснення поліпшень ОРЕНДАР подає заяву і матеріали відповідно до Порядку, затвердженого  сесією районної ради.

4.4.Будівельні роботи на об’єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними  нормативними  актами порядку, і при  наявності дозволу на ведення  будівельних робіт, отриманого в установленому законом порядку.

V. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

ОРЕНДАР зобов’язується:

5.1.Використовувати орендоване майно у відповідності до його призначення та умов  цього Договору.

5.2.Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні  витрати).

5.3.У разі припинення дії Договору оренди повернути об’єкт оренди відповідно до розділу ІІ Договору.

5.4.При проведенні ОРЕНДАРЕМ ремонту чи переобладнання ОРЕНДАР  несе матеріальну відповідальність за якість проведених робіт  та за всі пошкодження, викликані  цими роботами.

5.5.Підтримувати орендоване майно в належному стані, передбаченому санітарними  нормами та правилами пожежної безпеки, запобігати його пошкодженню і псуванню.

5.6.Допускати посадових осіб ОРЕНДОДАВЦЯ для обстеження об’єкта оренди на предмет відповідності використання його за призначенням, стану об’єкта оренди, правильності сплати орендної плати (відшкодування  комунальних послуг та експлуатаційних витрат) тощо.

5.7.Письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про зміну юридичного статусу підприємства, керівника, юридичної адреси, реквізитів банку.

5.8.Не укладати договори (угоди), в тому числі про спільну діяльність, пов’язані з будь-яким використанням орендованих приміщень іншою юридичною або фізичною особою.

5.9.Проводити за власний рахунок поточний, капітальний ремонт  об’єкта оренди відповідно до п.п.4.2, 4.4 цього Договору.

5.10. Звільнити об’єкт оренди:

- у зв’язку з аварійною ситуацією або стихійним лихом, що може спричинити руйнування елементів будинку, терміново;

- при зносі будинку, постановці його  на комплексний капітальний ремонт чи реконструкцію з відселенням - упродовж місяця  після отримання письмового повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.11.ОРЕНДАР зобов’язаний відповідно до вимог Закону України “Про пожежну безпеку”  отримати дозвіл на оренду від органів  протипожежної безпеки та надати  його копію ОРЕНДОДАВЦЮ в місячний термін   з дня підписання  Договору;  утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежний інвентар, не допускати їх  використання не за призначенням;  проводити службове розслідування випадків пожеж, документи  розслідування  надавати ОРЕНДОДАВЦЮ.

5.12.ОРЕНДАР зобов’язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звірку взаєморозрахунків з орендних платежів (відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат) та оформляти відповідні акти звірки.

5.13. При припиненні використання  об’єкта оренди ОРЕНДАР за місяць письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.14.ОРЕНДАР зобов’язаний  протягом п’яти днів з моменту укладання Договору .застрахувати об’єкт оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ на весь термін дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж вартість об’єкта оренди, визначена експертним шляхом. У договорі страхування (страховому полісі) ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен бути вказаний як вигодонабувач  страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов’язаний  надати ОРЕНДОДАВЦЮ копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Обсяги страхових платежів  та терміни їх  сплати визначаються договором страхування об’єкта оренди.

5.15.ОРЕНДАР зобов’язаний  у разі  його реорганізації, приватизації чи ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-ти денний термін з моменту виникнення перерахованих фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні  процеси, а також інформацію про правонаступництво.

    ОРЕНДАР зобов’язаний у разі приватизації об’єкта оренди, в 10-ти денний термін надати ОРЕНДОДАВЦЮ копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу об’єкта  оренди та акта приймання-передачі.

5.16.Повернути об’єкт оренди в разі  припинення Договору ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

     Відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ збитки в разі погіршення стану або  втрати (повної чи  часткової) об’єкта  оренди з вини ОРЕНДАРЯ.

5.17.Протягом 10 - ти днів після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного ОРЕНДАРЕМ завдатку. У разі порушення ОРЕНДАРЕМ зобов’язання зі сплати орендної плати він  має відшкодувати збитки  в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо, в разі  дострокового припинення Договору  за згодою Сторін , сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період  фактичної оренди, то це  перевищення розглядається як зайва сума орендної плати.

5.18.Здійснити  нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору за рахунок своїх коштів (у разі, якщо це передбачено законодавством).

5.19.Відшкодувати  вартість експертної оцінки, рецензії  та витрат, пов’язаних з проведенням конкурсів, протягом  5 днів  після отримання рахунку.

VІ. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

ОРЕНДАР має право:

6.1.Використовувати об’єкт  оренди відповідно до його  призначення та  умов цього Договору.

6.2.За згодою ОРЕНДОДАВЦЯ проводити зміну, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення об’єкта оренди, що зумовлює підвищення його вартості.

6.3.Вказувати своє місцезнаходження, розпорядок роботи шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок.

6.4.ОРЕНДАР  не відповідає за зобов’язання ОРЕНДОДАВЦЯ.

VІІ. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄЬСЯ

7.1.Передати ОРЕНДАРЮ  в оренду майно  згідно з п.2.1 цього Договору згідно з актом приймання-передачі.

7.2.Не вчиняти дії, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися об’єктом оренди на умовах цього Договору.

VІІІ. ОРЕНДОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

8.1.Щоквартально контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання  об’єкта оренди зі  складанням акта  обстеження.

8.2.Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок його

неналежного  використання  чи невиконання умов Договору, зміни розміру орендної плати.

8.3.ОРЕНДОДАВЕЦЬ не відповідає за зобов’язаннями ОРЕНДАРЯ.

8.4.При несплаті ОРЕНДАРЕМ  орендної плати протягом 3-х місяців підряд ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право відмовитися від ДОГОВОРУ оренди та вимагати повернення об’єкта оренди.

ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ (Балансоутримувач) не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які  знаходяться на об’єкті оренди або за його межами.

9.2.За несвоєчасну сплату орендних платежів (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати) ОРЕНДАР  сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

       У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати, (відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні витрати) у порядку, встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у  повному обсязі витрати,  пов’язані з таким стягненням.

9.3.ОРЕНДАР відшкодовує збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об’єкта оренди.

      При  погіршенні стану або знищенні об’єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ  він відшкодовує збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна.

      Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише  за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

9.4. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об’єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об’єкта оренди в  належному стані, ОРЕНДАР несе повну матеріальну  відповідальність за нанесені у зв’язку з цим  збитки в повному  їх розмірі та сплачує орендну плату за весь період користування.

9.5.За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ (Балансоутримувач) відповідальності не несе.

9.6.При невиконанні або порушенні однією із Сторін  умов цього Договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін  за рішенням суду.

9.7.Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою Сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до господарського суду.

Х.СТРОК ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.Цей договір  укладено  строком на ____, що діє з_________до ____________р. включно.

10.2.Умови Договору зберігають силу протягом всього строку  дії Договору.

10.3.Зміна або припинення Договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються Сторонами протягом 20 днів.

10.4.Договір може бути розірваним у разі невиконання його умов або на  вимогу однієї з Сторін за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі відсутності заяви однієї із Сторін  про припинення або зміну Договору після закінчення його строку протягом одного місяця він вважається продовженим на той  самий термін  і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

10.6.Реорганізація ОРЕНДОДАВЦЯ не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору.

10.7.Дія Договору  оренди припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • приватизації об’єкта оренди;
 • загибелі об’єкта оренди;
 • достроково за згодою Сторін або за рішенням господарського суду;
 • ліквідації ОРЕНДАРЯ чи ОРЕНДОДАВЦЯ;
 • у разі  смерті ОРЕНДАРЯ (якщо ОРЕНДАРЕМ  є фізична особа).

10.8.У разі припинення Договору поліпшення орендованого майна, здійсненні за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю ОРЕНДАРЯ, а невід’ємні поліпшення - власністю ОРЕНДОДАВЦЯ. Відшкодування вартості невід’ємних поліпшень вирішується відповідно до  Порядку, встановленого сесією районної ради.

10.9.Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються  чинним  законодавством України.

10.10.Договір укладений  в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: 1-ОРЕНДОДАВЦЮ, 2- ОРЕНДАРЮ.

ДОДАТКИ:

 1. Викопіювання з поверхового плану.
 2. Акт приймання-передачі.

ХІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР
   
   
р/р р/р
МФО МФО
П.І.П. П.І.П.
"_____"____________200_р. "_____"____________200_р.

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                   П.ТАМБОВЦЕВ