Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

Від  «__» грудня 2011р                                                        № _____

Про затвердження документів щодо доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись пунктом 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

затвердити :

 1. Порядок доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Крижопільської районної ради (додаток 1).
 2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому апараті районної ради (додаток 2).
 3. Форму системи обліку документів, які містять публічну інформацію  (додаток  3).
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради  Максимчака В.Д.

Голова районної ради                  А.СТРАТІЄВСЬКИЙ

                                                                                                                                                                                                                 Додаток 1

            розпорядження голови 

 районної ради

                                                                                                                                     «__» __________2011 № __

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації  у виконавчому апараті Крижопільської районної ради

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розпорядження голови районної ради "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації" розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Крижопільської районної ради стосовно інформації:

 • що  була отримана або створена в процесі реалізації районною радою повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;
 • що  була отримана або створена виконавчим апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради.

Виконавчий апарат Крижопільської районної ради  не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

 • адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради;
 • стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
 • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.2. Порядок доступу до публічної інформації в Крижопільській районній  раді (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права запитувача інформації (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається в Крижопільській районній раді.

1.3. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань розглядається Законом України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення  громадян».

2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається в Крижопільській районній раді 

2.1. Обов’язковому оприлюдненню, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, підлягає така інформація, що зберігається в районній раді:

 • інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси);
 • інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації районною радою повноважень, передбаченими законодавчими актами, та яка перебуває у володінні виконавчого апарату районної ради;
 • нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті районною радою, проекти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;
 • порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію та види інформації, що зберігається в районній раді);
 • порядок денний засідань районної ради та її органів;
 • інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;
 • інформація про депутатів районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;
 • графік прийому громадян посадовими особами районної ради;
 • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Крижопільського району.

2.2. Оприлюдненню не підлягає інформація, яка визначена районною радою як службова.

2.3. Перелік відомостей, що становить службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.

2.4. Виконавчий апарат районної ради не надає інформацію за запитами, адресованими  безпосередньо до депутатів районної ради.

2.5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади.

2.6. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не є обмеженим.

2.7. Оприлюднення публічної інформації.

2.7.1. Терміни оприлюднення публічної інформації:

 • інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;
 • проекти нормативно-правових актів та рішень, розроблені виконавчим апаратом районної ради оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.7.2. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3. Надання  інформації за запитами 

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі:

 • на поштову адресу : 24600, смт Крижопіль, вул.К.Маркса,61 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
 • факсом (04340) 2-19-04;
 • на електронну адресу:  krz _RR@mail.ruта підлягає в день надходження попередньому розгляду та реєстрації у загальному відділі виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації інформаційних запитів (додається).

3.2. Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.

У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, це обґрунтування подається запитувачу інформації в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до форм  запитів (додається).

Форми запитів можна отримати у загальному відділі виконавчого апарату  Крижопільської районної ради за адресою:  24600, смт Крижопіль, вул. К.Маркса,61.

Якщо письмовий запит надано не за затвердженою формою, районна рада має право відмовити в наданні інформації, про що дається письмова відповідь заявникові протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту. Стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок відмови та відстрочки в задоволенні запиту на інформацію.

3.4. У разі подання запиту в усній формі, начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради, відповідальний за реєстрацію документів, оформляє запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника.  При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище особи, яка оформила запит, її  номер телефону та підпис.

3.5. Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради  відповідно до  Інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної ради.

3.6. Після   розгляду керівництвом районної ради запит повертається до загального відділу виконавчого апарату районної ради, який  передає запит на виконання посадовій особі (особам) виконавчого апарату районної ради, зазначеній (зазначеним) у резолюції.

3.7. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується головним спеціалістом-юрисконсультом відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради, безпосереднім виконавцем та  підписується головою районної ради. Після цього запит  реєструється у загальному відділі   виконавчого апарату районної ради і відправляється заявникові відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної  ради.

3.8.  У разі якщо районна рада не володіє запитуваною  інформацією і не зобов’язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом голови районної ради лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресацію його запиту та надає підписані документи до загального відділу  виконавчого апарату районної ради на відправку не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець у вищезгаданий термін готує за підписом голови районної ради відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

3.9. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

Реєстраційний індекс запиту  та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

3.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться в будівлі Крижопільської районної ради (перший поверх, загальний відділ виконавчого апарату районної ради) начальником загального відділу  виконавчого апарату районної ради або спеціалістом, який його заміщує відповідно до посадових обов’язків, у такому порядку.

При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію тощо, що зберігається в районній раді, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керівництву районної ради.

Керівництво районної ради дає доручення підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх у загальний відділ виконавчого апарату районної ради, де буде здійснюватися робота з документами.

4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб 

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.

          Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                       П.ТАМБОВЦЕВ                                   

 

Додаток 1

                                                                                     до Порядку доступу до

                                            публічної інформації у  виконавчому апараті

Крижопільської районної ради

 
 
 
 
 
 
 
Журнал реєстрації інформаційних запитів
Реєстр №
Дата надходження запиту
ПІБ заявника
Домашня адреса заявника, № телефону
Зміст    запиту
Підпис начальника відділу в отриманні запиту
Прізвище виконавця запиту
Результат
Дата відправлення запиту
   

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                П.ТАМБОВЦЕВ

 

                                           Додаток 2

                                          до Порядку доступу до

                                          публічної інформації у виконавчому апараті

                                          Крижопільської районної ради

 

                                      Голові Крижопільської районної ради

 

 

 

 

ПІБ – для фізичних осіб; найменування організації,

 

 

ПІБ представника організації – для юридичних осіб;

 

 

осіб та об'єднання громадян, що не мають статусу юридичної особи

 

 

поштова, (електронна) адреса,  контактний телефон   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИТ   НА   ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

                                              (необхідне підкреслити)

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь прошу надати на: поштову адресу / факсом / на електронну  адресу / телефоном

                                  (необхідне підкреслити)

 

___________________                                                     __________________

          (дата)                                                                                (підпис)

                   

Запит подається до загального відділу виконавчого апарату районної ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

         Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                          Петро Тамбовцев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 2

                                                                                             до розпорядження голови   районної ради

                                                                               від   «___»_________2011 № __

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

Крижопільської районної ради

 

 1. Інформація, що міститься у внутрішній кореспонденції у виконавчому апараті районної ради (службові, доповідні записки, доручення тощо).
 2. Інформація, що міститься у розпорядженнях голови районної ради, листах, рекомендаціях та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради та пов’язані із здійсненням контрольних функцій (у тому числі плануванням, організацією, результатами ревізій, перевірок комунальних закладів).
 3. Інформація про особу, що міститься у розпорядженнях голови районної ради, листах та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради, крім випадків, передбачених законами.
 4. Інформація, що зберігається в електронному вигляді у проектах листів та інших документах на службових комп’ютерах та ноутбуках посадових осіб виконавчого апарату районної ради.
 5. Особові справи посадових осіб виконавчого апарату районної ради відповідно до Порядку ведення особових справ
 6. Відомості про облік трудових книжок.
 7. Відомості з розпоряджень з кадрових питань, по наданню відпусток, про відрядження, з питань внутрішньо-організаційної діяльності.
 8. Відомості з облікових карток сільських, селищного голів, секретарів сільських, селищної рад та депутатів районної ради.
 9. Відомості з декларацій посадових осіб виконавчого апарату районної ради 5-7 категорії.
 10. Відомості з документів про нагородження (подання, клопотання, характеристики, резюме, біографічні довідки).
 11. Дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів районної ради та документи з їх виконання.
 12. Матеріали конкурсної комісії районної ради.
 13. Дані з протоколів апаратних нарад при голові районної ради.
 14. Відомості з особових рахунків посадових осіб виконавчого апарату районної ради.
 15. Відомості про кількість військовозобов’язаних, працюючих та заброньованих по виконавчому апарату районної ради.
 16. Дані лицьових розрахунків та розрахунково-платіжних відомостей на заробітну плату.
 17. Дані телефонограм.

          Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                       П.ТАМБОВЦЕВ


 

Додаток 3

до розпорядження голови   районної ради

                                                                               від   «___»_________2011 № __

 

 

 

Форма системи обліку документів, які містять публічну інформацію

 

№ з/п

Назва документа

Дата створення документа

Дата

надходження

документа

Джерело інформації

(автор,

відповідний

підрозділ)

Передбачена

законом

підстава

віднесення

інформації

до категорії

з обмеженим

доступом

Строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо

вона віднесена

до інформації з

обмеженим

доступом

Галузь

Ключові слова

Тип, носій (текстовий документ,

плівки,

відеозаписи,

аудіозаписи

тощо)

Вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи)

Проекти

рішень

(доповідні

записки,

звернення,

заяви,

подання,

пропозиції,

листи

тощо)

Форма та

місце

зберігання

документа

тощо

 

 

             Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                          Петро Тамбовцев